fredag 2. august 2013

Fridom

Fridomen din og min


For meg er fridom å vera trygg. For meg er fridom å kunne vera meg. For meg er fridom det som gjer at eg kan ha ambisjonar, og nå dei! 

Det å diskutera fridom er vanskeleg, fordi ein kvar person har si eiga definisjon og oppleving av omgrepet. Det er noko av våre mest grunnleggjande verdiar. Det som er fridom for meg, kan vera det stikk motsette for naboen min. 

Ein ting som er fridom for meg, er å kunne ferdast trygt i til dømes Bergen sentrum, utan å vera redd for å verta utsett for blind vald, tjuveri ol. Ei av dei tinga som kan gjera dette er meir synleg Politi og vektere, samt meir lys i gatar og smug. Men ein annan ting som kan ha ei preventiv effekt for at det skal skje meg noko, medan eg er ute å går, er overvakingskamera. Det å vite at det som skjer vert filma, gjer meg tryggare. Det gjer meg tryggare fordi då veit eg at det er færre som vil synast det er ein smart idè å gjera noko, fordi sjangsa for å verta straffa er mykje større. 

Ein annan ting som er fridom for meg, er det å vita at uansett kva for ei helsemessig stand eg kjem  i, har me ei velfungerande god velferdsordning i dette landet som gjer at om eg treng sjukehusopphald grunna lungebetennelse, har knukket ryggjen eller må operera ut ein svulst av tømes hjernen, er eg sikra desse tinga, uavhengig av lommeboka mi, fordi me har eitt godt offentleg velferdssystem. Om eg treng rehabilitering på ein sjukeheim, får eg det og. Eg treng ikkje uroa meg for kva som skjer med meg, i forhald til økonomien, fordi eg vil få desse tinga.

Noko som og er veldig viktig for at eg skal kjenna meg trygg, er at om eg nokon sinne vert så sjuk at eg ikkje kan arbeida, har me velferdsordningar som gjer at eg fortsett kan ha ei god livskvalitet sjølv om eg ikkje lengar kan gjera ein jobb. Det finns mange forskjellige stønader og trygdar som gjer at eg har ei forutsigbarheit om at eg kan ha ei god livskvalitet resten av livet mitt. 

For alt i alt er fridom for meg tryggleik. 

Stem på SV den 9.september for å sikra deg og dine tryggleik i vidare framtid. 

John-Helge Myntevik